Informacija telefonu8 700 55151
LT

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Valstybės įmonė „Regitra“ savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, o iš kiekvieno darbuotojo yra tikimasi, kad jis sąžiningai tarnaus visuomenės interesams, tinkamai ir skaidriai vykdys savo pareigas.

 • Pranešimas apie korupciją

  Vykdydami korupcijos prevenciją, prašome įmonės klientus ir visuomenę pranešti apie neteisėtus galimai korupcinio pobūdžio valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų veiksmus.

  Siekdami kaip įmanoma kompetentingiau įvertinti informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, prašome kuo detaliau aprašyti galimą pažeidimą, nurodant jo padarymo vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją, pažeidimo pobūdį.

   

  Pranešti galite:

  • skambindami įmonės pasitikėjimo telefonu (8 5) 215 2511;
  • rašydami elektroniniu paštu pranesk@regitra.lt;
  • užpildę pranešimo formą.

  Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

  Atkreipiame dėmesį, kad tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 ar pasinaudoti kitais skubios pagalbos kanalais.

  Iš Jūsų gautus pranešimus nagrinės įmonės Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas, prireikus įmonės darbo pareigų pažeidimo tyrimo komisija. Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

  Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Antikorupcinė politika ir įgyvendinamos priemonės

  Valstybės įmonė „Regitra“ vykdydama veiklą vadovaujasi Antikorupcine politika nustatančia pagrindinius taikomus korupcijos prevencijos principus ir antikorupcinius įsipareigojimus. Įmonėje taip pat patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės ir Etikos kodeksas, kurie nustato darbuotojų elgesio normas ir veiklos principus bei reikalavimus, kurių privalo laikytis visi darbuotojai darbo ir ne darbo metu.

  Įmonė pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planą.

  Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu yra tvirtinamas antikorupcinės veiklos priemonių planas konkrečiam periodui, kuris skirtas Politikos uždaviniams įgyvendinti:

   

 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė

  Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri valstybės įmonės „Regitra“ veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai korupcijos rizikos veiksniai sudarys galimybes korupcijai atsirasti.

  Siekiant nustatyti ir pašalinti korupcijos rizikos veiksnius, kasmet atliekama antikorupcinė analizė ir vertinimo metu nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė atitinkamoje įmonės veiklos srityje.

   

  Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo atlikta šiose valstybės įmonės „Regitra“ veiklos srityse:

  Metai Veiklos sritis  
  2022 m. Vairuotojo pažymėjimų išdavimo veiklos sritis Atsisiųsti
  2021 m. Klientų aptarnavimas įmonės padaliniuose, transporto priemonės savininko deklaravimo kodo (SDK) išdavimo sritis Atsisiųsti
  2020 m. Transporto priemonių registravimo veiklos sritis Atsisiųsti
  2019 m. Praktinių transporto priemonių vairavimo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo sritis Atsisiųsti
  2018 m. Valstybės įmonė „Regitra“ tarnybinio transporto naudojimo sritis Atsisiųsti
 • Korupcijos rizikos analizė
 • Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

  Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas  – tai teisės aktų projektų vertinimas, siekiant nustatyti jais numatomo teisinio reguliavimo trūkumus, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijai pasireikšti.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. nuostatomis įmonėje atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas.

  Įmonės parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas vadovaudamasis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo", Valstybės įmonės „Regitra“ teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-1V-293 (2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-26 redakcija).

 • Dovanų politika

  Valstybės įmonėje „Regitra“ dovanų politika įgyvendinama vadovaujantis Antikorupcinio elgesio taisyklėmis.

  Įmonėje nepriimamos jokios kitos dovanos, išskyrus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Darbuotojų gautos dovanos yra registruojamos ir įvertinamos.

  Įmonė siekia, kad už darbuotojų profesionalų darbą ir paslaugumą būtų taikomi kiti padėkos būdai, nesusiję su dovanomis, nes padėkoti ir įvertinti įmonės darbuotoją galima įvairiai: šypsena, geru žodžiu, gražiu laišku, padėkos raštu ir paprastu „ačiū“.

  Jei įmonės darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi būti atsisakoma priimti tokią dovaną, ji turi būti grąžinta dovanos davėjui. Apie siūlomus neteisėto atlygio atvejus įmonės darbuotojai privalo pranešti Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnui ir savo tiesioginiam vadovui.

   

  Su informacija apie tai, kokias dovanas VĮ „Regitra“ darbuotojai gavo, galite susipažinti žemiau:

   

 • Informacijos apie asmenį surinkimas

  Asmenis į pareigas priimančio įmonės vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo  (toliau – KPĮ) 15 str. nuostatomis, įmonės vadovas prieš asmenį skirdamas į atitinkamas pareigas privalo kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT), kad STT surinktų ir pateiktų įmonės vadovui atitinkamą informaciją apie asmenį. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

  Sąrašą pareigybių, į kurias kandidatuojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas pagal KPĮ 15 str. nuostatas, galite rasti ČIA.

  Informacija apie paskutinius pateiktus prašymus STT.

 • Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

  Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnai:


  Edmundas Bogavičius tel.: (8 5) 266 0431, el. paštas: edmundas.bogavicius@regitra.lt

  Denis Selčinskis, el. paštas: denis.selcinskis@regitra.lt 

   

 • Interesų konfliktų valdymas

  Siekiant užtikrinti efektyvią interesų konfliktų prevenciją, įmonėje patvirtintos Antikorupcinio elgesio taisyklės ir pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

  Taisyklėse įtvirtintos valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojų privačių interesų deklaravimo, nusišalinimo ir nušalinimo procedūros, prievolės keičiant darbą, vadovų pareigos įgyvendinant interesų konfliktų prevenciją, privačių interesų deklaravimo kontrolės nuostatos ir lobistinės veiklos priežiūros tvarka.

  Įmonės Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnas yra atsakingas už viešųjų ir privačių interesų prevenciją, stebėseną bei kontrolę, lobistinės veiklos nuostatų laikymosi kontrolę.

  Detali instrukcija, kaip deklaruoti privačius interesus, pateikta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje.

   

  Informacija apie VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nusišalinimus ar nušalinimus

   

  Aktualūs teisės aktai:

   

 • Kita aktuali informacija

  Atsparumo korupcijai lygis

  Valstybės įmonėje „Regitra“ kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (toliau – AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1V-698.

  2023 m. AKL

   

  Nustatyti korupcijos atvejai

  Pranešimų apie pažeidimus statistika

   

  Darbuotojų apklausos

  2022 m. apklausos rezultatai