LT

Darbas administracijoje

 • Kviečiame prisijungti prie mūsų IT komandos!

  Mes nuolat ieškome IT talentų, kurie prisidėtų prie išskirtinių projektų kūrimo ir modernėjančios organizacijos.

  Tad kviečiame Tave puodeliui kavos, kad galėtume pasikalbėti apie ateities galimybes.

  Su mumis gali susisiekti el. paštu karjera@regitra.lt

 • Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vyriausioji (-iasis) specialistė (-as)

  ☑️ Pareigos: Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus vyriausioji (-iasis) specialistė (-as)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2350 - 2950 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 % papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus, preliminariai 2820 - 3540 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;
  • konsultuoti bendrovės darbuotojus viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo ir vykdymo klausimais;
  • Regitra viešųjų pirkimų valdymo tvarkos apraše nustatyta tvarka derinti pirkimo inicijavimo paraiškas;
  • rengti pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus;
  • dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose ir rašyti viešųjų pirkimų komisijos protokolus;
  • pagal kompetenciją nagrinėti ir vertinti tiekėjų pasiūlymus ir atlikti kitus su pirkimo procedūromis susijusius veiksmus;
  • nagrinėti tiekėjų pretenzijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo;
  • pagal kompetenciją rengti vidaus teisės aktus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su bendrovės viešaisiais pirkimais ir skyriaus veikla bei atlikti jų stebėseną ir, esant poreikiui, rengti jų pakeitimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją; 
  • pagal poreikį CVP IS skelbti rinkos konsultacijas, techninių specifikacijų projektus;
  • administruoti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

  ☑️ Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turi ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje (patirtis perkančiojoje organizacijoje);
  • moki naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema bei Centrinės perkančiosios organizacijos informacinės sistemos (CPO) katalogu;
  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
  • išmanai viešųjų pirkimų procedūras;
  • turi Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą;
  • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  ☑️ Papildoma informacija:

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: el. paštas karjera@regitra.lt

  Konfidencialumą garantuojame.

  Kandidatuoti

   

   

   

 • Kokybės projektų vadovė (-as)

   

  ☑️ Pareigos: Klientų patirčių ir kokybės valdymo skyriaus Kokybės projektų vadovė (-as)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 1800 - 2400 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 %  papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus (2160 - 2880 eur bruto) 

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • kurti ir diegti paslaugų kokybės tikrinimo ir neatitikčių valdymo sistemą;
  • rengti klientų aptarnavimo standarto reikalavimus, inicijuoti šio standarto pakeitimus bei vykdyti klientų aptarnavimo standarto įgyvendinimo kontrolę;
  • rengti kokybės patikrinimo procedūras ir tikrinti paslaugų teikimo atitiktį kokybės reikalavimams;
  • inicijuoti procesų  tobulinimą ir siūlyti proceso automatizavimo sprendimus, kurie padėtų užtikrinti paslaugų kokybę ir kontrolę;
  • vystyti, koordinuoti ir įgyvendinti projektus ir kitas iniciatyvas, kurių tikslas yra gerinti paslaugų kokybę;
  • analizuoti klientų lūkesčius, poreikius ir pasiūlymus bei skundus taip pat kokybinius rodiklius, rengti ataskaitas, teikti įžvalgas bei rekomendacijas;
  • kurti, diegti ir palaikyti į kokybę orientuotą organizacinę kultūrą.

   

  Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą;
  • turi ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį veiklos kokybės valdymo, klientų aptarnavimo, klientų patirčių srityse;
  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
  • išmanai klientų aptarnavimo principus bei veiklos kokybės valdymo principus ir įrankius;
  • išmanai dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  • moki kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija:

  savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „Kokybės projektų vadovė (-as)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.

   

   

 • Duomenų apsaugos pareigūnas (-ė)

   

  ☑️ Pareigos: Duomenų apsaugos pareigūnas (-ė)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2900-3500 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo veiklos rezultatus (preliminariai 3480 - 4200 Eur bruto).   

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

  ☑️Darbo pobūdis:  

  • stebėsite ir tikrinsite bendrovės asmens duomenų tvarkymo veiklą; 
  • vertinsite ar bendrovės asmens duomenų tvarkymo veikla atitinka BDAR reikalavimus;
  •  periodiškai teiksite informaciją asmens duomenis tvarkantiems darbuotojams apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, ir konsultuosite juos asmens duomenų tvarkymo klausimais;
  •  konsultuosite duomenų subjektus jų teisių įgyvendinimo klausimais, prireikus padėsite duomenų subjektams įgyvendinti jų teises;
  •  būsite atsakingas už savalaikį darbuotojų supažindinimą su įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis; 
  • kontroliuosite darbuotojų vykdomas asmens duomenų tvarkymo operacijas; bendradarbiausite su priežiūros institucija ir atliksite kontaktinio asmens funkcijas; 
  • nedelsdamas imsitės priemonių pašalinti asmens duomenų tvarkymo / saugos pažeidimą (- us); vertinsite rizikas, kylančias vykdant bendrovės asmens duomenų tvarkymo operacijas, ir teiksite siūlymus bei išvadas bendrovės generaliniam direktoriui dėl priemonių šioms rizikoms suvaldyti nustatymo; 
  • rengsite, derinsite ir teiksite atitikties užtikrinimui reikalingus vidaus teisės aktus, raštus, planus, ataskaitas, atsakymus į duomenų subjektų, priežiūros institucijų ir kitų asmenų paklausimus, kitus raštus, susijusius su bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu; tvarkysite ir pildysite bendrovės duomenų tvarkymo veiklos įrašus; 
  • dalyvausite atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir prireikus vykdysite išankstines konsultacijas su priežiūros institucija; 
  • organizuosite ir (ar) vykdysite darbuotojų mokymus asmens duomenų apsaugos temomis; 
  • vykdysite kitas BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kt. 

    

  Mes tikimės, kad turite motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.    

    

  Taip pat:    

  • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą; 
  • turite ne mažesnę kaip 2 (dvejų)  metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje; 
  • atitinkate nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme; 
  • mokate anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 
  • esate susipažinęs ir darbe vadovaujatės Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Įmonės įstatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Įmonės veiklą, vidaus darbo tvarką bei Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą; 
  • gebate savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas, siūlyti jų sprendimo būdus, rengti išvadas; 
  • atitinkate teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

  Siųsti CV

  Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite adresu:  karjera@regitra.lt su prierašu: „Duomenų apsaugos pareigūnė (-as)“  

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus.   

  Kontaktai pasiteirauti: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame  

   


   

 • PL/SQL programuotojas (-a)

  „Regitros“ programuotojų komanda, prižiūrinti ir modernizuojanti valstybinės reikšmės registrus, ieško naujo komandos nario.

   

  ☑️ Pareigos: PL/SQL programuotojas (-a)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2500-3300 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo veiklos rezultatus. Preliminariai 3000 - 3960 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.


  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius


  ☑️ Darbo pobūdis:

   

  • naujų sistemų projektavimas ir programavimas;
  • esamų (legacy) sistemų pakeitimų projektavimas ir programavimas;
  • esamų (legacy) sistemų procesų tobulinimas, greitaveikos optimizavimas ir saugumo spragų šalinimas;
  • sistemų priežiūra ir incidentų sprendimas.

   

  ☑️Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️Taip pat:

   

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turi ne mažesnę kaip 3 metų Oracle PL/SQL programavimo ir reliacinių duomenų bazių projektavimo patirtį;
  • esi atsakingas (-a), orientuotas (-a) į galutinį rezultatą ir darbų kokybę;
  • turi GIT ar kitų programinio kodo versijų kontrolės sistemų taikymo patirties;
  • turi darbo patirties su dideliais duomenų kiekiais ir registrų integracijomis;
  • privalumas, jei turi Oracle duomenų bazių administravimo žinių ir PHP patirties.

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „PL/SQL programuotojas (-a)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Žmonių ir kultūros vystymo skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Dėkojame visiems susidomėjusiems! Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

   

 • Front-end programuotojas (-a) (IT analitikas - projektuotojas (-ą))

  „Regitros“ programuotojų komanda, prižiūrinti ir modernizuojanti valstybinės reikšmės registrus, ieško naujo komandos nario.

   

  ☑️ Pareigos: IT analitikas - projektuotojas (-ą)

   

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 2500-3300 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas papildomas darbo užmokestis (iki 20 %) už darbuotojo veiklos rezultatus. Preliminariai 3000 - 3960 Eur bruto.

  Kitos papildomos naudos.


  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius


  ☑️ Darbo pobūdis:

   

  • atlikti vartotojo sąsajų programavimo darbus naudojant React karkasą, HTML, CSS ir TypeScript;
  • dalyvauti projektuojant, programuojant, testuojant ir diegiant sistemas;
  • užtikrinti, kad dizainas atitiktų architektūros reikalavimus;
  • bendradarbiauti su kitais komandos nariais priimant dizaino sprendimus;
  • teikti pasiūlymus sistemų kokybei ir efektyvumui pagerinti;
  • atlikti paskirtas užduotis, susijusias su galimų sprendimų paieška, projektavimu ir realizacija;
  • atlikti techninę pagalbą ir teikti konsultacijas, jei Įmonės sistemų naudotojams iškiltų problemų, susijusių su jų naudojimu ir kt.;
  • su kitais komandos nariais reguliariai vykdyti kodo peržiūras.

   

  ☑️Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️Taip pat:

   

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
  • turi programavimo patirties su React karkasu;
  • turi patirties HTML/CSS;
  • išmanai naršyklių suderinamumo problemas ir turite tokių problemų sprendimo patirties;
  • turi darbo patirties su CI/CD įrankiais (Gitlab, Jenkins);
  • turi komandinės darbo patirties su versijavimo sistemomis (Gitlab, branching, merging);
  • esi proaktyvus ieškant naujų technologinių sprendimų ir įnovatyvių įrankių; 
  • atitinki nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
  • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija: savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „IT analitikas - projektuotojas (-ą)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktai pasiteiravimui: Žmonių ir kultūros vystymo skyrius, el. paštas karjera@regitra.lt

  Dėkojame visiems susidomėjusiems! Kandidatų konfidencialumą garantuojame.

   

 • Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus specialistas (-ė)

  ☑️ Pareigos: Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus specialistas (-ė)

  ☑️ Darbas nuotoliu, jei kandidatas ne iš Vilniaus miesto. Hibridinis darbas - vilniečiams

  ☑️ Darbo užmokestis (bruto): 1950 - 2400 Eur

  Kas mėnesį prie darbo užmokesčio gali būti mokamas iki 20 % papildomas darbo užmokestis už darbuotojo (-os) veiklos rezultatus (preliminariai 2340-2880 Eur bruto).

  Kitos papildomos naudos.

   

  ☑️ Darbo vieta: Liepkalnio g. 97A, Vilnius

   

  ☑️ Darbo pobūdis:

  • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;
  • Įmonės viešųjų pirkimų valdymo tvarkos apraše nustatyta tvarka derinti pirkimo inicijavimo paraiškas;
  • rengti pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus; 
  • organizuoti viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą;
  • dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose ir rašyti viešųjų pirkimų komisijos protokolus;
  • nagrinėti tiekėjų pretenzijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo;
  • rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas;
  • esant poreikiui, vykdyti mažos vertės pirkimus, pirkimus naudojantis elektroniniu CPO katalogu;
  • konsultuoti kolegas klausimais, susijusiais su kuruojama veikla.

   

  ☑️ Mes tikimės, kad turi motyvacijos keistis ir keisti, noro dalintis patirtimi bei nestokoti atsakomybės jausmo dirbant mūsų komandoje.

   

  ☑️ Taip pat:

  • turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • turi turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje (patirtis perkančiojoje organizacijoje);
  • moki naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) bei Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) informacinės sistemos katalogu;
  • išmanai viešųjų pirkimų procedūras ir turi Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą pirkimų specialisto pažymėjimą;
  • esi nepriekaištingos reputacijos; 
  • moki kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebi sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas bei pasiūlymus;
  • gebi savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
  • atitinki teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

   

  Siųsti CV

   

  ☑️ Papildoma informacija:

  savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite su nuoroda „Viešųjų pirkimų valdymo skyriaus specialistas (-ė)“.

  Mielai atsakysime į iškilusius klausimus. Kontaktas pasiteiravimui: karjera@regitra.lt. Konfidencialumą garantuojame.